Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

218 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

8 maja 2009r. w Samorz?dowym O?rodku Kultury w Nowej D?bie odby?a si? uroczysta akademia po?wi?cona 218-tej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Zorganizowana zosta?a przez nauczycielki Zespo?u Szkó? Nr 1 - p. Ew? Szpyt, p. Mari? Kope?-Lubach i p. Ma?gorzt? Puzio oraz m?odzie? klas pierwszych i drugich.
Na akademi? z?o?y?y si?: referat historyczny dotycz?cy genezy Konstytucji, wiersze recytowane przez m?odzie? oraz piosenki w wykonaniu chóru prowadzonego przez p. Tomasza Fortun?. Uroczysto?? u?wietni? wyst?p zespo?u D?bianie.
W?ród zaproszonych go?ci by?a p. Janina Wojnarowska – Przewodnicz?ca Ko?a ?Z? AK w Nowej D?bie wraz z m??em Stanis?awem oraz p. Anetta Tissot – Przewodnicz?ca Rady Rodziców w ZS Nr 1.
Celem Konstytucji 3 Maja by?o zachowanie ca?o?ci i suwerenno?ci chyl?cego si? ku upadkowi pa?stwa, zagwarantowanie przywilejów szlachty, duchowie?stwa i mieszczan oraz wprowadzenie nowej formy ustroju pa?stwa.
Dzie?o Konstytucji zosta?o udaremnione, ale nie zgin??o. Konstytucja 3 Maja 1791 r. przesz?a do historii jako druga na ?wiecie – po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r. a pierwsza w Europie - demokratyczna ustawa zasadnicza XVIII wieku. Fakt ten ?wiadczy o wielkiej dojrza?o?ci politycznej polskich patriotów. Dzi?, ?yj?c w pe?ni wolnym i demokratycznym pa?stwie mo?emy korzysta? z osi?gni?? Polaków tamtych czasów.Wygenerowano w sekund: 0.06
2,182,661 unikalnych wizyt