Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Kochanowski i jego czasy

Szymon Starowolski tak pisa? o dorobku Jana Kochanowskiego:,,… dowiód?, ?e j?zykowi naszemu nie brak tego wdzi?ku i powabu, jakim szczyc? si? inne, bardziej wyrobione mowy..”.


31 marca 2009 roku w Zespole Szkó? Nr 1 w Nowej D?bie zosta? przeprowadzony Mi?dzyszkolny Konkurs ,,Kochanowski i jego czasy”
Uczniowie z gimnazjów i szkó? ?rednich rywalizowali ze sob? w pierwszej kategorii, recytuj?c wybrane teksty poety renesansu.
W konkursie wzi??o udzia? 12 uczniów.
Pierwsze miejsce zaj??a Fortuna Dominika, II miejsce- T?cza Ewelina, III miejsce - K?osowska Natalia. Dziewcz?ta s? uczennicami Gimnazjum Nr 1 w Majdanie Królewskim. Uczennicom ?yczymy dalszych sukcesów, a nauczycielom przygotowuj?cym swoje podopieczne wielu osi?gni?? w pracy dydaktycznej.
6 kwietnia zostan? og?oszone pozosta?e wyniki z poszczególnych kategorii tego konkursu.
Komisja konkursowa musi wybra? najlepsze prace spo?ród 18 –u zg?oszonych prac plastycznych i 17-u prezentacji multimedialnych.
W pi?tek 3 kwietnia o godz. 9.00 na 29 pozosta?ych uczestników czeka jeszcze test z wiedzy o Janie Kochanowskim. Uroczyste wr?czenie nagród i dyplomów uczestnikom poszczególnych kategorii nast?pi w czasie akademii u?wietniaj?cej obchody uroczysto?ci ?wi?ta Szko?y -17 kwietnia o godzinie 10.00.

Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach:
Recytacja

1. Fortuna Dominika- Gimnazjum w Majdanie Królewskim
2. T?cza Ewelina - Gimnazjum w Majdanie Królewskim
3. K?osowska Natalia – Gimnazjum w Majdanie Królewskim
Praca plastyczna
1. Maci?g Wioleta - ZS nr1 w Nowej D?bie
2. Kolb Agnieszka – Gimnazjum w Majdanie Królewskim
3. Sylwia Adamczyk – Gimnazjum w Majdanie Królewskim
Wyró?nienia
1. And?elika Matejek – Gimnazjum w Majdanie Królewskim
2. Anna Stec – Gimnazjum w Majdanie Królewskim
3. Magdalena Gurdak- Gimnazjum Nr2 w Nowej D?bie
Prezentacja multimedialna:
1. Puzio Damian – ZS Nr1 w Nowej D?bie
2. Serafin Dawid – ZS Nr 1 w Nowej D?bie
3. Barna? Agnieszka – Gimnazjum Nr 1 w Nowej D?bie
Test wiedzy o Kochanowskim
1. Stec Anna – Gimnazjum w Majdanie Królewskim
2. Chanowska Katarzyna –Zespó? Szkó? Nr 1 w Nowej D?bie
3. Kosmala Karina – Zespó? Szkó? Nr 1 w Nowej D?bie
Wygenerowano w sekund: 0.06
2,182,680 unikalnych wizyt