Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

?wi?to szko?y 11 czerwca 2008

11 czerwca 2008 roku w ZS nr 1 odby?a si? niezwyk?a uroczysto?? - ?wi?to Patrona Szko?y Jana Kochanowskiego. Obchody rozpocz??a Msza ?wi?ta w ko?ciele MBKP w intencji dyrekcji, nauczycieli i uczniów naszej szko?y. Cz??? artystyczna odby?a si? w hali sportowej. Na uroczysto?? przybyli go?cie: p. Jaros?aw M?czka - cz?onek zarz?du rady powiatu tarnobrzeskiego, dyrekcja gimnazjum nr 1, przewodnicz?ca Rady Rodziców, ks. dziekan M. Wolanin oraz emerytowani nauczyciele. Okoliczno?ciowe referaty wyg?osili ks. Wolanin, który przedstawi? Kochanowskiego jako poet? chrze?cijanina, g??boko wierz?cego i oddanego Bogu, oraz prof. R. Gondek, który w niezwykle ciekawy i barwny sposób przypomnia? okoliczno?ci wybrania Jana z Czarnolasu na patrona liceum. Zaprezentowa? go jako niezwykle wykszta?conego, Europejczyka znaj?cego doskonale ?acin? i inne j?zyki, literatur? i sztuk?, jako cz?owieka, który nadal mo?e by? wzorem do na?ladowania przez m?odzie?. Uczniowie, przygotowani przez p. Beat? Gajos, przypomnieli zebranym s?ynne pie?ni i psalmy Kochanowskiego.
Centralnym punktem uroczysto?ci by? spektakl s?owno – muzyczny, przygotowany przez grup? teatralna „Anidia”, pt. „Poeta i wahad?o”. Autorem oryginalnego scenariusza by? Mateusz Strojek z klasy Ic o profilu j?zykowym, który inspirowa? si? „Trenami” Jana Kochanowskiego i muzyk? zespo?u Nigthwitch. Najwa?niejsz? postaci? spektaklu by? poeta – Jan, którego wcieli? si? Mateusz Rafacz z klasy I c. Prze?ywa? on dramat ?mierci Urszulki - Natalia Chudzik I c, wspomina? radosne chwile, które sp?dzili razem, d?ugo nie móg? pogodzi? si? z Boskimi wyrokami, mocowa? si? ze ?mierci? , któr? odgrywa?a Wioletta Maci?g tak?e z I c. Kochanowskiego wspiera?a ?ona Dorota - Magdalena Maci?g z kl. II d, wierz?c, ?e mimo tragedii, napisze jeszcze wiele niezwyk?ych dzie?. Uczucia obojga wyrazi?a w doskona?y sposób Izabela R?bisz z II d, recytuj?c tren XIII. Towarzyszy?y jej Wioletta Kozak ( I c ) i Monika Ma?ek ( II d ), które uosabia?y siostry Urszulki. Aktorzy wyst?powali w strojach z epoki, wypo?yczonych z Bractwa Rycerskiego. Pomocnikiem technicznym grupy by? ?ukasz Pluta z kl I d. Uwag? widzów skupi?a grupa taneczna wyst?puj?ca w sk?adzie: Mateusz Strojek, Justyna Szypu?a I c, Ola Sarkowicz I f, Magdalena Para, Ewelina Kusiak, Joanna Kami?ska II d. Ich strój, makija?, choreografia ( autorstwa Mateusza Strojka) wyra?a?y k??bi?ce si? w bohaterach emocje – strach przed ?mierci?, przed nieznanym, ból i cierpienie z powodu ?mierci ma?ego dziecka, zachwianie wiary poety w cnot?, m?dro??, w istnienie ?ycia po ?mierci, bunt, bezsilno??, rozpacz, a? do pogodzenia si? z wol? Bo??, uspokojenia i ukojenia. Jednym s?owem - starali si? przekaza? ta?cem ca?e bogactwo my?lowe i uczuciowe Trenów Jana Kochanowskiego. My?l? , ?e uda?o si? im to znakomicie, gdy? publiczno?? w skupieniu prze?ywa?a dramat Jana z Czarnolasu, jego chwile szcz??cia i chwile rozpaczy, wiele osób wzruszy?o si?, mia?o ?zy w oczach… .
Uroczysto?? zako?czy? go?cinny wyst?p zespo?u ta?ca dawnego GRATIA JUVENIS, który przedstawi? trzy ta?ce z epoki, w której ?y? twórca „Trenów”.
M?odzie? z grupy Anidia pracowa?a z entuzjazmem, w?o?y?a ogrom pracy w przygotowanie spektaklu, odby?a niezliczon? ilo?? prób, anga?owa?a si? w przygotowanie scenografii i strojów. Nagrod? dla aktorów by?o entuzjastyczne przyj?cie przez publiczno??, ciep?e s?owa od Dyrekcji , go?ci, nauczycieli oraz kole?anek i kolegów. Zmotywuje to ich do dalszej pracy, bo przecie? za rok znów ?wi?to Patrona Szko?y…
Anna Babula

Galeria zdj?? ze ?wi?ta szko?y
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,415,332 unikalnych wizyt