Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Patron LO


Jan Kochanowski urodzi? si? w Sycynie w 1530 roku. Pochodzi? ze ?rednio zamo?nej rodziny szlacheckiej. Studiowa? w Akademii Krakowskiej, na Uniwersytecie w Królewcu i w Padwie.
We W?oszech, na uniwersytecie w Padwie zdoby? gruntowne wykszta?cenie filozoficzne, ugruntowane znajomo?ci? ?aciny, greki oraz literatury staro?ytnej. Kochanowski wyrós? w ten sposób na jednego z najznakomitszych humanistów, znawc? autorów staro?ytnych.
Wracaj?c z W?och do Polski Kochanowski zatrzyma? si? we Francji, gdzie równie? obserwowa? rozwój poezji w j?zyku narodowym.
W 1557 roku Kochanowski na wie?? o ?mierci matki wraca do Ojczyzny i otrzymuje w spadku Czarnolas.
By? dworzaninem i jednym z sekretarzy Zygmunta II Augusta. Porzuci? dwór królewski ok. 1570 roku i osiad? w Czarnolesie, gdzie wkrótce o?eni? si?.
Najwi?kszy poeta Polski przed Mickiewiczem wprowadzi? literatur? polsk? w kr?g wielkich literatur europejskich.
By? twórc? - opartych na klasycznych wzorach greckich i ?aci?skich oraz literaturze w?oskiego renesansu - nowo?ytnego j?zyka i form poezji w Polsce. W swych dzie?ach da? najpe?niejszy wyraz problematyki ?wiatopogl?dowej i politycznej polskiego humanizmu szesnastowiecznego.
?yj?c na wsi realizowa? swoi?cie pojmowany humanistyczny idea? szcz??cia ziemia?skiego, który dostrzeg? w mo?liwo?ci oddawania si? ulubionym zaj?ciom- pisarskim i gospodarczym, w ?yczliwo?ci wobec innych ludzi, w mo?liwo?ci osi?gni?cia wewn?trznej harmonii, która zosta?a brutalnie zburzona ?mierci? ukochanej córki Urszulki, na cze?? której napisa? "Treny".
W 1578 roku Kochanowski napisa? "Odpraw? pos?ów greckich", w której przyrównuje Polsk? do upadaj?cej Troi, stworzy? równie? "Fraszki" i "Pie?ni", z których by? ju? znany na dworze królewskim.
Kochanowski napisa? w 1568 roku "Pie?? ?wi?toja?sk? o Sobótce". Parafrazuj?c biblijn? Ksi?g? Psalmów stworzy? "Psa?terz Dawidów" w j?zyku ojczystym.
Ten wielki polski poeta zmar? w roku 1584. Jego zw?oki spoczywaj? w krypcie w ko?ciele w Zwoleniu. Jan Kochanowski jest patronem Liceum Ogólnokszta?c?cego w Nowej D?bie od 1992r.
Tradycj? liceum s? coroczne wycieczki klas pierwszych do Sycyny- miejsca, w którym istnia? dom rodzinny poety, do Czarnolasu- Muzeum Kochanowskiego i do Zwolenia- miejsca spoczynku wielkiego humanisty.
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,415,322 unikalnych wizyt