Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

60-lecie LO im. Jana Kochanowskiego


HABENT SUA FATA SCHOLA NOSTRA – Szko?a nasza ma swoje losy…
Jubileusz szko?y jest okazj? do wspomnie? chwil, które cho? minione , zawsze pozostaj? w pami?ci. Chocia? czas je porz?dkuje , czasem dodaje blasku, jednak d?wi?k szkolnego dzwonka przywo?uje te chwile ponownie. Tak by?o 15 kwietnia 2011 roku w naszej szkole, gdzie zaproszeni go?cie , absolwenci , dyrekcja , grono nauczycielskie i uczniowie zgromadzili si? , by wspomina? dzieje szko?y , która od 60 lat jest wpisana w histori? Nowej D?by.
Uroczysto?? rozpocz??a Msza ?w. w ko?ciele MBKP pod przewodnictwem ks. dr. Mieczys?awa Wolanina. Do hali sportowej przybyli Starostowie Powiatu Tarnobrzeskiego oraz pracownicy starostwa , Prezydent Tarnobrzega , Burmistrz Miasta i Gminy Nowa D?ba , Wizytator Podkarpackiego Kuratorium O?wiaty , Proboszcz Parafii Matki Bo?ej Królowej Polski , dyrektorzy szkó? i placówek o?wiatowych z Nowej D?by i Powiatu Tarnobrzeskiego, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele naszej szko?y , wybitni absolwenci , prezesi firm, dyrektorzy jednostek samorz?dowych, przedstawiciele wojska i ?andarmerii , przedstawiciele Rady Rodziców. Patronami medialnymi by?y portale internetowe infonowadeba.pl i nowadeba.com.pl oraz tygodnik Informator.
Wszystkich zebranych powita?a p. dyrektor Janina Lubera , która przedstawi?a wizj? i misj? pracy naszego liceum „Szko?a tego typu jak nasza, kszta?ci kadry intelektualne. To one kumuluj? wiedz?, a w przysz?o?ci tworz? koncepcje i realizuj? twórcze pomys?y. Na podniesienie jako?ci kszta?cenia ma wp?yw wspó?praca z uczelniami wy?szymi - szko?a obj?ta jest patronatem honorowym Wydzia?u Matematyki i Fizyki Stosowanej, Wydzia?u Elektrotechniki i Informatyki, Wydzia?u Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. Dzia?alno?? szko?y musi opiera? si? na warto?ciach humanistycznych. Szko?a powinna uczy? poszanowania pi?kna, odró?niania prawdy od fa?szu, poczucia dumy z przynale?no?ci narodowej oraz tolerancji i wra?liwo?ci na drugiego cz?owieka.
Ale wa?ne jest tak?e co?, co jest mniej postrzegane a istotne - w?a?ciwe relacje ucze? - nauczyciel, ucze? - mistrz. M?odzi ludzie nie tylko chc? w nas widzie? dobrze przygotowanych merytorycznie fachowców, autorytety moralne i etyczne, ale tak?e ludzi z pasj? i determinacj? w realizacji swoich dzia?a?. Dopiero wtedy chc? si? z nami mierzy?. I jest szansa, ?e stan? si? od nas lepsi, a to jest droga do post?pu i rozwoju cywilizacyjnego. Ponadto twórczy m?odzi ludzie oczekuj? szacunku do ich indywidualno?ci oraz du?ego zakresu autonomii. Nie rozpraszaj? wtedy swojej energii i w pe?ni wykorzystuj? swój potencja?. Je?eli to wszystko spe?nimy, to nauka staje si? dla nich prawdziw? przygod? ?ycia.”
Przyj??a ?yczenia i kwiaty od go?ci. G?os zabrali kolejno starostowie – p. Miros?aw Pluta i p. Jerzy Sudo? , p. Norbert Mastalerz – Prezydent Tarnobrzega – nasz absolwent , p. Burmistrz Wies?aw Ordon . Wszelkiej pomy?lno?ci i dalszego dynamicznego rozwoju ?yczyli przedstawiciel Dezametu p. Marian Piechota , przedstawiciel kuratorium p. Adam Zyba?a , ks. Mieczys?aw Wolanin oraz przewodnicz?ca Rady Rodziców p. Anetta Tissot.
Uroczysto?? prowadzili z wdzi?kiem Karolina Burek i Dominik Szyma?ski .
Cz??? artystyczn? przygotowa?y panie Beata Gajos , Ma?gorzata Gierach i Anna Babula. Z?o?y?y si? na ni? : wyst?p szkolnego teatru ANIDIA, który przygotowa? fragmenty „Odprawy pos?ów greckich” J. Kochanowskiego oraz inscenizacja wybranych fraszek i pie?ni mi?osnych naszego patrona. Hala sportowa przemieni?a si? w scen? teatraln? dzi?ki wysi?kom p. Ewy Siwczuk – Cymy , licznego sztabu przyjació? szko?y , pracowników Domu Kultury , pracowników i uczniów liceum. Dzi?ki uprzejmo?ci Bractwa Rycerskiego Miasta Nowa D?ba i zespo?u „D?bianie” m?odzie? wyst?pi?a w strojach nawi?zuj?cych do epoki renesansu. Przed licznie zgromadzon? publik? zaprezentowali si? kolejno : Katarzyna Panfic , Aleksandra Gierach , Grzegorz Panek , Jaros?aw Grde? , Hubert Kope? , ?ukasz Flis , Szymon Brzozowski , Mateusz Nowak , Daniel Serwinowski , Weronika Wyszy?ska , Natalia K?osowska , Karolina Burek , Pawe? Skawi?ski , Dawid Kope?. Uroczysto?? u?wietni? wyst?p chóru szkolnego , prowadzonego przez p. Tomasza Fortun? . Wszyscy m?odzi arty?ci zyskali pe?ne uznanie widowni i gromkie brawa.

Jednym z najwa?niejszych punktów imprezy by?a prezentacja sylwetek wybitnych absolwentów szko?y. Rozpocz?? j? nestor nowod?bskich nauczycieli p. Romuald Gondek , który we wzruszaj?cy sposób przypomnia? pierwsze lata istnienia liceum. Wszyscy z zainteresowaniem wys?uchali prezentacji przygotowanej przez p. Danut? Bory?sk?-Dzi?giel i p. Benedykta Kozaka , przedstawionej przez pani? kierownik szkolenia praktycznego. Kolejnym punktem obchodów by?a prezentacja historii i tera?niejszo?ci szko?y , przygotowana i przedstawiona przez p. wicedyrektora Leszka Kisiela. Zebrani go?cie mogli prze?ledzi? , jak przez kolejne lata zmienia?a si? nasza szko?a i jakie inwestycje podj?to w ostatnich latach, aby polepszy? warunki nauki i wszechstronnego rozwoju uczniów.

Na zako?czenie p. dyrektor podzi?kowa?a wszystkim go?ciom za obecno?? , sponsorom oraz nauczycielom , pracownikom i uczniom za przygotowanie uroczysto?ci. Mi?ym akcentem by?o wr?czenie obecnym pami?tkowej publikacji po?wi?conej ostatnim pi?ciu latom dzia?alno?ci szko?y i sylwetkom wybitnych absolwentów.
Zosta?a ona opatrzona mottem z utworu Kochanowskiego :
Bo dobra na trzy cz??ci m?drzy rozpisuj? :
Jedne w umy?le , drugie w ciele ukazuj? ,
Trzecie z strony przychodz? , co szcz??ciem zowiemy :
Wszystkich trzeba , je?li ?y? doskonale chcemy.
By? to niew?tpliwie wa?ny i wzruszaj?cy dzie? w dziejach szko?y i Nowej D?by. Dzisiaj stanowi kart? w jej historii…

Anna Babula

Galeria zdj?? z 60-lecia Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Jana Kochanowskiego
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,419,398 unikalnych wizyt