Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

O szkoleWszystkie szko?y mieszcz? si? w jednym obiekcie budynku dawnego Liceum Ogólnokszta?c?cego
przy ulicy Miko?aja Reja 7 w Nowej D?bie.

Uczniowie naszej szko?y co roku bior? udzia? w olimpiadach i konkursach przedmiotowych zajmuj?c czo?owe miejsca. Uczniowie naszego liceum nale?? m. in. do zespo?u tanecznego "Debianie", sekcji sportowych w miejscowym klubie "Stal", Bractwa Rycerskiego Miasta Nowa D?ba oraz do ró?nych kó?ek i organizacji pozaszkolnych.
16 czerwca 2001 r. odby?a si? uroczysto?? oraz Zjazd Absolwentów zwi?zane z 50-t? rocznic? powstania Liceum Ogólnokszta?c?cego.
Do roku 2001 Liceum uko?czy?o 3025 absolwentów.

W 2006 roku szko?a obchodzi?a 55 lecie istnienia.

W 2011 roku szko?a obchodzi?a jubileusz 60 -lecia.

Ró?norodno?? form pracy, zaanga?owanie, po?wi?cenie mimo trudnych warunków, dobrze ?wiadczy o wychowawcach. Celem pracy wychowawczej jest kszta?cenie postaw twórczych m?odzie?y, wspieranie ró?nych inicjatyw, rozbudzanie uczu? akceptacji innych, samodzielno?ci, krytycyzmu, s?u?enie ludziom i krajowi.

Staramy si? tego dokona? mi?dzy innymi poprzez:

* piel?gnowanie szkolnych tradycji, obrz?dów takich jak: dzie? patrona, wigilia, ?lubowanie klas pierwszych, po?egnanie uczniów klas czwartych, uroczyste wr?czanie dyplomów, zjazdy absolwentów i inne;
* prace w ko?ach zainteresowa? (cz?sto prowadzonych spo?ecznie);
* propagowanie olimpiad i konkursów przedmiotowych;
*wydawanie przez m?odzie? w?asnych gazetek;
* dzia?alno?? Szkolnego Klubu Sportowego.

Chcemy by m?odzie? czu?a si? zwi?zana ze szko??, rozwija?a swoje zainteresowania i prezentowa?a swój dorobek.

Klasopracownie

Biblioteka

Wygenerowano w sekund: 0.06
2,258,046 unikalnych wizyt