Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Projekt"SANFARM"

M?odzi chemicy w nowod?bskiej Polpharmie

W listopadzie i grudniu br. uczniowie Zespo?u Szkó? nr 1 uczestniczyli w projekcie Nauka i gospodarka. Uczniowie w przemy?le i biznesie realizowanym przez firm? Polpharma. G?ównym za?o?eniem projektu by?o propagowanie chemii i fizyki oraz pokazanie zwi?zków tych dziedzin nauki z farmacj?. W ramach projektu odby?y si? wyk?ady, takie jak: Znaczenie in?ynierii chemicznej w farmacji oraz ?wiczenia laboratoryjne przeprowadzone przez prof. dr hab. in?. Dorot? Antos ( absolwentk? nowod?bskiego liceum ) oraz zaj?cia do?wiadczalne z fizyki prowadzone przez dr. Ryszarda Stagraczy?skiego.
W trakcie ?wicze? wykorzystano sprz?t i odczynniki podarowane przez Polpharm?.

Krótki okres nauki w liceum oraz niedawna redukcja programów nauczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nie pomagaj? nauczycielom w ukazaniu ca?ego spektrum barw, jakie kryj? nauki ?cis?e. My?l?, ?e wyk?ad i laboratoria, jakie zorganizowali?my we wspó?pracy z Polpharm?, pomog?y uczniom zrozumie?, jakie znaczenie mo?e mie? zdobywana na poziomie szko?y wiedza w ewentualnej pó?niejszej karierze in?ynierskiej w przemy?le - mówi?a Janina Lubera, dyrektor placówki.


Zwie?czeniem projektu by? wyjazd uczniów na Wydzia? Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej oraz do Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

10 grudnia 2013 M?odzi chemicy w nowod?bskiej Polpharmie
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,415,316 unikalnych wizyt